VDS Projectrealisatie

In september 2016 opgericht door Marcel van der Sterre. Na lange tijd in vaste dienst te hebben gewerkt, heb ik de stap gezet om als projectmanager, directievoerder en adviseur meerdere opdrachtgevers te ondersteunen.

VDS Projectrealisatie biedt haar klanten gespecialiseerde diensten, zoals: ontwerp, advies, calculatie, voorbereiding, directievoering en projectmanagement op het gebied van aanleg van kabels- en leidingen. Kortom alle facetten die bijdragen aan een succesvol project. VDS Projectrealisatie biedt u toegevoegde waarde door technische kennis en ruime ervaring te vertalen naar de uitvoering.

VDS Projectrealisatie biedt ondersteuning aan onder andere: leidingexploitanten, aannemers en overheden en richt zich met name op:

Bodemsanering

Bodemsanering.

Calculatie & Voorbereiding

Het maken van een nauwkeurige calculatie is één van de belangrijkste activiteiten voorafgaand aan het binnenhalen en het vervolgens winstgevend uitvoeren van een project. Een goed onderbouwde calculatie is een voorwaarde voor het slagen van uw project. U wilt tijdig inzicht krijgen in de te verwachten projectkosten en wilt niet voor ongewenste verrassingen komen te staan. VDS Projectrealisatie levert u een volledig onderbouwde calculatie.

De voorbereiding is bedoeld om te komen tot een door de organisatie gedragen projectopdracht. Alles draait om een nauwkeurige afstemming met de direct betrokkenen rondom het project. Door die afstemming ontstaat een gedragen projectopdracht. Een goede projectvoorbereiding is de basis voor een succesvolle uitvoering van een project.

Directievoering & Toezicht

VDS Projectrealisatie verzorgt voor u de directievoering en toezicht op uw project. Directievoering ter bewaking van het contract, het budget en de hoofdlijnplanning. Toezicht ter bewaking van kwaliteit, detailplanning, administratie en veiligheid. De directievoerder en toezichthouder richten zich tijdens de projectrealisatie met name op: borging van kwaliteit in het bouwproces, samenwerking in het bouwproces, focus op risicobeheersing en de financiële projectbeheersing.

Ontwerp & Advies

Bij de opstartfase van een project zorgen wij voor een tracévoorstudie. Hierbij vindt een uitgebreide inventarisatie plaats van de knelpunten en mogelijkheden. In overleg met vergunningverlenende instanties wordt het definitieve voorkeurstracé bepaald.

Eén van de belangrijkste producten van een tracéstudie is een kostenraming. In samenspraak met de opdrachtgever word het ontwerp beoordeeld op haalbaarheid en financiële impact. VDS Projectrealisatie beschikt over de benodigde deskundigheid om een reële kostenraming op te stellen en haar opdrachtgever te voorzien van advies, zodat een gefundeerde beslissing kan worden genomen.

In de ontwerpfase worden er zo mogelijk diverse alternatieven uitgewerkt en wordt samen met de opdrachtgever het economisch en maatschappelijk meest gunstige ontwerp bepaald. Van hieruit wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt.

Opleiding

VDS Projectrealisatie verzorgt in samenwerking met UBM diverse opleidingen.

Project- & Omgevingsmanagement

VDS Projectrealisatie realiseert het project door het coördineren van en/of aansturen van projectmedewerkers, het projectmanagement. In de beginfase van een project bestaat de taak van de projectmanager uit het leggen van contacten met de opdrachtgever(s) en de leveranciers van producten en/of diensten. De projectleider verkent in deze fase mogelijke oplossingen (het realisatieproces). In de opstartfase is de projectleider hoofdzakelijk bezig met het optuigen van het projectteam en creëren van voldoende draagvlak voor het project. Tijdens de uitvoeringsfase van het project is de projectmanager vooral bezig met de uitvoering, het plannen, van het project. In de opleverfase is de projectmanager bezig met afbouwen van het projectteam en het eventueel genereren van vervolgopdrachten.

Omgevingsmanagement is niet meer weg te denken bij de uitvoering van ruimtelijke projecten. Contact, draagvlak en begrip uit de omgeving zijn van het grootste belang voor het welslagen van een project. Vanuit de overheid wordt veel belang gehecht aan een goede communicatie en wisselwerking met de omgeving. VDS Projectrealisatie is van mening dat het bewerkstelligen van betrokkenheid (‘participatie’) en communicatie de projectorganisatie in staat stelt het project op een effectievere wijze te realiseren.