Onze diensten – ontwerp & advies

Bij de opstartfase van een project zorgen wij voor een tracéstudie. Hierbij vindt een uitgebreide inventarisatie plaats van de knelpunten en mogelijkheden. In overleg met vergunningverlenende instanties en opdrachtgever wordt het definitieve voorkeurstracé bepaald.

Eén van de belangrijkste producten van een tracéstudie is een kostenraming. In samenspraak met de opdrachtgever word het ontwerp beoordeeld op haalbaarheid en financiële impact. VDS Projectrealisatie beschikt over de benodigde deskundigheid om een reële kostenraming op te stellen en haar opdrachtgever te voorzien van advies, zodat een gefundeerde beslissing kan worden genomen.

In de ontwerpfase worden er zo mogelijk diverse alternatieven uitgewerkt en wordt samen met de opdrachtgever het economisch en maatschappelijk meest gunstige ontwerp bepaald. Van hieruit wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt.